Stel je vraag
0

fysica juli vraag 8

asked 2019-06-22 07:48:37 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-22 11:10:48 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste Klopt het dat je bij deze vraag niet moet kijken naar de flux en de wet van Lenz, maar dat je deze gewoon kunt oplossen met het gegeven dat de lampen in serie staan?image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 11:03:46 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Door het feit dat deze identieke lampen in serie staan zijn antwoord B en D uitgesloten. A is ook fout, dus blijft eigenlijk alleen C over.

C is juist omdat deze ronde winding eerst een kleine verandering van flux geeft, die zal stijgen tot in het midden (breedste deel van de winding) en vervolgens weer afneemt.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Wat bedoel je met het breedste deel? het gaat toch om een cirkel

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 10:29:09 -0500 )edit

en hoe kan je checken dat A fout is?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 10:29:56 -0500 )edit

De cirkel schuift in het magnetisch veld. Dat is eerst een klein deeltje (cirkelsegment), dan nog een klein schijfje, dan een groter schijfje...

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 10:32:00 -0500 )edit

A is fout omdat de verandering van flux tegengewerkt moet worden en de richting van de inductiestroom bepaal je met de rechterhand.

Myriam@REBUS ( 2019-06-29 10:33:13 -0500 )edit

Maar ik zou denken dat hoe meer je de cirkel in het veld schuif hoe groter de flux aangezien de oppervlakte waar de magnetische veldlijnen door kunnen vergroot

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-29 12:38:49 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 07:48:37 -0500

Aantal keer gelezen: 133 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19