Stel je vraag
0

fysica 2018 tandarts vraag 4

asked 2019-06-22 11:32:18 -0500

Cha gravatar image

Ik twijfel tussen R1 en R2. Maar ik snap niet hoe je R2 kan uitsluiten. Ze staan toch in parallel dus hun spanning is toch even groot?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-22 14:50:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

R1 staat in serie. R2 staat in parallel met de tak R3 R4 R5. Aangezien U=I.R en we weten dat alle stroom door R1 loopt en zich dan zal opsplitsen in de parallelle weerstanden is het duidelijk dat over R1 de grootste spanning staat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Oke, nu zie ik het dankjewel!

Cha ( 2019-06-23 02:43:05 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-22 11:32:18 -0500

Aantal keer gelezen: 130 keer

Laatst gewijzigd: Jun 22 '19