Stel je vraag
0

Biologie 2000 juli vraag 3

asked 2019-06-23 04:27:04 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hallo Hoe komt het dat het hier antwoord D is? Ik dacht dat crossing er juist voor ging zorgen dat de verhouding van de chromosomen afkomstig van moeder of vader niet te voorspellen was. Aangezien hier geen crossingover plaats vindt, dacht ik antwoord B. Zou iemand mij kunnen helpen? Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 14:23:57 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

In meiose I gaan de homologe chromosomen op een willekeurige manier op het evenaarsvlak, ongeacht of ze van de vader of moeder komen, liggen dus kan je bv de 2 homologe chromosomenparen van de vader aan dezelfde kant hebben of 1 van de moeder en 1 van de vader (aan 1 kant) enzoverder

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-25 03:30:37 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Correct, je moet eigenlijk een generatie hoger kijken. Het gaat over de maternale en paternale van de ouders.

Dus voor de F2 moet je kijken naar de P :)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 04:27:04 -0500

Aantal keer gelezen: 96 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19