Stel je vraag
0

fysica optica 12.1.1

asked 2019-06-23 07:53:28 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Hoe komt het dat de golflengte van water/golflengte van lucht gelijk is aan de snelheid in water/snelheid in lucht? Moet er hier geen rekening gehouden worden met de frequentie? Hoe komt dat?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-23 09:40:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De frequentie van het licht verandert niet bij het passeren door een ander medium. Blauw licht blijft blauw licht, UV licht zal geen IR licht worden als je het door een glas water laat vallen.

M.a.w. de formule v = lambda f kan je toepassen met f als constante.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 07:53:28 -0500

Aantal keer gelezen: 114 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '19