Stel je vraag
0

fysica optica 12.1.12

asked 2019-06-23 08:00:31 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

Bij deze vraag pas ik de forumle: 1/v + 1/b = 1/f toe. Klopt het dat de f constant blijft, aangezien we dezelfde lens hebben? v wordt kleiner, en bijgevolg wordt b groter. Klopt mijn redenering?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-23 09:58:37 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Helemaal juist. De octopus maak een close-up door de lens naar het voorwerp toe te brengen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

dankjewel!

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-23 15:05:39 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-23 08:00:31 -0500

Aantal keer gelezen: 72 keer

Laatst gewijzigd: Jun 23 '19