Stel je vraag
0

wiskunde logaritmische vergelijking: aantal even of oneven oplossingen bepalen

asked 2019-06-24 08:03:11 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Beste

In onze oefeningencursus staan een paar oefeningen met een logaritmische vergelijking (zoals bv 1.10.29) waar je moet zeggen hoeveel oneven of even getallen ertussen liggen. In de oefeningen zijn de intervallen vrij klein dus kan je het makkelijk natellen, maar hoe bepaal je bv het aantal even oplossingen als het een heel groot interval is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:45:21 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Dat zou ik ook niet eenvoudig kunnen berekenen en ga er dus van uit dat zo'n vraag wel niet op het examen zal komen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-24 12:44:48 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 08:03:11 -0500

Aantal keer gelezen: 77 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19