Stel je vraag
0

2.10.2 extra wis

asked 2019-06-24 08:56:11 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

Bij de extra oef van wis staat in de oplossingen dat het d moet zijn. Klopt dit?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:43:44 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen dat moet C zijn.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 08:56:11 -0500

Aantal keer gelezen: 34 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19