Stel je vraag
0

2009 augustus vraag 1 fysica

asked 2019-06-24 08:58:45 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-24 13:50:00 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik zie niet goed hoe je deze vraag best het snelste kan oplossen. Doe je dit best me energie of met de formules van kinematica en zo ja hoe?

C:\fakepath\2009 augustus vraag 1 fysica.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:39:07 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

vt +gt²/2 =20 vul in t=4 dan geeft dat 4v + 10 (16/2)=20 en v = -60/4 of 15m/s

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Is dit dan geen vrije val omdat je een beginsnelheid hebt? Of kan dit ook bij een vrije val? Want er stond dat het voorwerp verticaal voorbijschoot dus dacht ik direct aan een vrije val ...

Kathleen ( 2019-06-27 05:31:30 -0500 )edit

Ook een val kan een beginsnelheid hebben als je ergens onderweg (waar het venster is) de zaak bekijkt.

Myriam@REBUS ( 2019-06-27 06:14:20 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 08:58:45 -0500

Aantal keer gelezen: 124 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19