Stel je vraag
0

Wiskunde juli 2015 vraag 7

asked 2019-06-24 09:51:33 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-24 13:51:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Hallo Hoe los je het best zo'n stelsel op? Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 11:10:43 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Oplossen naar x en y. Onoplosbaar is het als er door a een nulpunt van de noemer is dat niet kan weggewerkt worden door vereenvoudiging van de teller. Dus een nulpunt van de noemer dat geen nulpunt van de teller is moet uitgesloten worden.

Hier kon je praktisch gezien ook 1 en -1 invullen en zien waar het stelsel strijdig is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-25 01:23:18 -0500

Ellen.Hens gravatar image

Beste Myriam, Ik had dit stelsel alreeds opgelost en bekom net zoals jou dat het stelsel strijdig is voor 1 en -1, toch staat er in de correctiesleutel van het toelatingsexamen dat het juiste antwoord A is dus als en slechts als a verschillend is van 1. Ik vroeg me echter af waarom het niet antwoord C is. C:\fakepath\Wiskunde juli 2015 - vraag 7.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ellen, ik heb niet gezegd dat het stelsel strijdig is voor -1. Als je dat invult in de oplossingen zie je dat dit juist een nulpunt is van de teller en de noemer en dat je (x+1) kunt wegschrappen!

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 02:09:51 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-24 09:51:33 -0500

Aantal keer gelezen: 226 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19