Stel je vraag
0

2011 juli vraag 1 fysica

asked 2019-06-24 13:47:43 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-24 16:02:42 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik weet dat in punt Q de som van de horizontale en de som van de verticale krachten gelijk moet zijn aan 0 om in rust te kunnen zijn. Verder dacht ik dan via mijn hoeken te schatten welke componenten groter zijn dan andere, maar hier liep ik vast. Hoe pak ik dit best aan?

C:\fakepath\2011 juli vraag 1.jpg

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 14:05:51 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

De horizontale krachten komen alleen van de bovenste touwen.

F(pq) sin (theta 1) = F(qr) sin (theta2) en aangezien (theta2)>(theta1) is F(pq) > F(qr)

Dan is er maar 1 mogelijkheid denk ik.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ik begrijp niet goed waarom u dit aan elkaar gelijksteld: F(pq) sin (theta 1) = F(qr) sin (theta2). Je hebt toch nog een derde kracht in de y richting?

Kathleen ( 2019-06-27 05:11:50 -0500 )edit

Ja, maar in de x-richting spelen maar 2 krachten mee.

Myriam@REBUS ( 2019-06-27 06:20:07 -0500 )edit
1

Ik begrijp het, dankuwel!

Kathleen ( 2019-06-28 04:59:22 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 13:47:43 -0500

Aantal keer gelezen: 162 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19