Stel je vraag
0

wiskunde augustus 2017 vraag 10

asked 2019-06-24 15:03:48 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

updated 2019-06-30 09:41:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet met welke formules en eigenschappen je hier tewerk kan gaan. Iemand die dit kan uitleggen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 15:47:06 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Kan je dit volgen?C:\fakepath\wiskunde aug 2017 vraag 10.jpg

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Gevonden, dankjewel!

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-25 06:32:02 -0500 )edit
0

answered 2019-06-30 08:38:07 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Als ik het goed heb is de figuur een ruit met zijde 2, via Pythagoras heb ik dan de diagonaal BP berekend en ik kom hetzelfde uit. Mag dit?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Natuurlijk. Het is een ruit met een korte diagonaal die gelijk is aan de zijden.

Myriam@REBUS ( 2019-06-30 08:54:27 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 15:03:48 -0500

Aantal keer gelezen: 186 keer

Laatst gewijzigd: Jun 30 '19