Stel je vraag
0

3.10.26 wiskunde

asked 2019-06-24 15:22:56 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

Wou iemand hier het antwoord van kunnen sturen aub?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-24 15:52:19 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

3.10.26 (1/5)Bgsin(5x/3) + C

Begin met een substitutie: t = 5x/3

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Nog een vraag om een integraal te berekenen van functie (1-x)^3. Mag je dan dan als primitieve functie (1-x)^4/4 nemen

Thomas.Ponnet ( 2019-06-24 16:13:48 -0500 )edit

t = (1-x) dan is dt = -dx dat maakt dat de primitieve functie van (1-x)^3 = (-(1-x)^4)/4

Myriam@REBUS ( 2019-06-24 16:34:41 -0500 )edit
1

Ksnap het dankuwel!

Thomas.Ponnet ( 2019-06-24 16:54:14 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-24 15:22:56 -0500

Aantal keer gelezen: 49 keer

Laatst gewijzigd: Jun 24 '19