Stel je vraag
0

Chemie elektrolysecel

asked 2019-06-25 02:38:06 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-06-25 16:51:59 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Kan iemand mij even helpen met hoe ik hier kan zien welke halfreactie een reductie en welke een oxidatie ondergaat?

Bij een galvanische cel ondergaat de halfreactie met de grootste reductiepotentiaal een reductie (oxidator), maar hoe bepaal je dit bij een elektrolysecel?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 16:50:16 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-25 16:51:09 -0500

Het betreft hier een electrolyse en dezelfde redenering kan gevolgd worden zoals de opgave van het simulatieexamen.

De KRAO regel geldt en dat wilt zeggen dat aan de kathode een reductie optreedt en aan de anode een oxidatie.

Reductie

De halfreactie met de grootste reductiepotentiaal zal plaatsvinden en dat is de omzetting van Sn2+ naar Sn. Br2 en Cl2 zijn niet aanwezig in de oplossing en kunnen dus niet gereduceerd worden. Dus aan de kathode wordt er Sn gevormd. Oplossing A of oplossing C blijven over.

Oxidatie

Voor de oxidatie moeten we de koppels omkeren en er is geen Sn of Ni aanwezig aan de anode die kan oxideren. Dus zal Cl- of Br- oxideren tot Cl2 of Br2. De waarde voor Br is - 1,077 V en dus het grootst. Dus oplossing A is de correcte oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dankjewel Koen!! Maar als je de koppels omkeert, wordt de reductiepotentiaal dan negatief?

Sam ( 2019-06-26 08:09:04 -0500 )edit

Als je het koppel omkeert dan moet je het teken omkeren en heb je de oxidatie.

Koen@REBUS ( 2019-06-26 11:51:01 -0500 )edit

Ik snap het, dankjewel!!

Sam ( 2019-06-26 12:32:07 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 02:38:06 -0500

Aantal keer gelezen: 226 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19