Stel je vraag
0

Chemie examenvraag augustus 2015

asked 2019-06-25 03:13:36 -0500

Sam gravatar image

updated 2019-06-25 10:27:51 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik redeneer als volgt: je hebt 0,90 m/V% en je hebt een halve liter dus ik ga er vanuit dat je 0,45 g natriumchloride hebt. Dan bereken ik de hoeveelheid mol en vervolgens kan ik dan de massa chloride-ionen berekenen. Ik kom als uitkomst 0,27 gram uit en het juiste antwoord zou 2,7 gram moeten zijn.

Iemand die weet waar mijn fout zit?

Alvast bedankt

Sam

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-25 05:47:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-25 05:47:31 -0500

Massa-volume procent = aantal gram per 100 ml.

1 massa-volume procent = 1 gram per 100 ml

Helpt dit jou verder?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Nu kom ik juist uit, dankjewel!!

Sam ( 2019-06-25 06:32:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 03:13:36 -0500

Aantal keer gelezen: 160 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19