Stel je vraag
0

Chemie 4.2.5 reeks A

asked 2019-06-25 04:06:48 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

updated 2019-06-25 05:15:21 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik kom hier telkens uit dat er 0.07 mol van B naar A gaat, maar het zou 0,035 moeten zijn. Is er iets dat gehalveerd moest worden dat ik over het hoofd zou kunnen gezien hebben?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 05:14:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hierbij de juiste werkwijze om tot de oplossing te komen.

Bij gelijkblijvende druk (P1 = P2) en onveranderd volume (V1 = V2) gaat bij veranderende temperatuur een aantal mol van de zijde met hogere temperatuur (T2 = 293K) naar de zijde met lagere temperatuur (T1 = 273 K).

Het aantal mol aan de warme zijde vermindert met x; er blijft 1 - x (= n2) over.

Aan de koude kant komt er x mol bij tot 1 + x (=n1).

Het aantal mol kan je berekenen uit P.V =n. R. T. En R is de constante. Of P1 . V1/(n1 . T1) = R = (P2 . V2)/n2.T2

Rekening houdend met wat werd gezegd voor de druk en het volume blijft er dat n1 . T1 = n2 . T2.

(1+x)T1 = (1-x)T2

Invullen en rekenen geeft: x = 0,035 mol

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 04:06:48 -0500

Aantal keer gelezen: 70 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19