Stel je vraag
0

Wiskunde Juli 2015 Vraag 13

asked 2019-06-25 06:02:03 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Ik begrijp de vraag niet, ze zeggen dat 12% van de bevolking diabetes heeft maar bevat dat getal dan ook de personen die diabetes hebben en het nooit laten testen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Juist Thomas. Je mag dit ook als antwoord publiceren. Ik moet ze niet allemaal beantwoorden.

Myriam@REBUS ( 2019-06-25 07:28:20 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
1

answered 2019-06-25 06:06:43 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-25 06:07:44 -0500

Je maakt hierbij best een tabel van alle gegevens in. 2 kolommen voor diabetes patienten en de andere voor gezonde mensen. Vervolgens 2 rijen voor de testers en niet-testers. Je hebt genoeg gegevens om de tabel volledig in te vullen. Dan is het aflezen en kom je op 4/80 dus 5%

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 06:02:03 -0500

Aantal keer gelezen: 134 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19