Stel je vraag
0

chemie Serie 5.2 vraag 1 p 36

asked 2019-06-25 06:21:27 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-25 16:33:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe komt het dat je bij deze vraag wel mag kijken naar de coëfficiënten van de reactievergelijking, terwijl dat bij het bepalen van de orde niet mag?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 17:00:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Het gaat hier over een eenstapsreactie daar er geen bijkomende informatie is gegeven.

Je dient hier dus de reactie uit te balanceren en dan verder te redeneren.

Uitgaande van de coëfficiënten kan je de juiste oplossing vinden.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 06:21:27 -0500

Aantal keer gelezen: 111 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19