Stel je vraag
0

chemie chemisch evenwicht

asked 2019-06-25 06:29:35 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-25 06:36:05 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer je een reactievergelijking hebt, A (aq) + B(g) --> C(g) + D(g) Wordt deze A dan nog steeds meegerekend in de uitdrukking voor Kp?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-25 06:40:55 -0500

Koen@REBUS gravatar image

(Aq.) betekent dat deze stof opgelost is in water en als deze stof niet een oplosmiddel is zal de concentratie voorkomen in de waarde voor Kc.

Wanneer je een Kp gegeven hebt dan zal je enkel de partiële druk van de gassen moeten opnemen in je Kp.

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 06:29:35 -0500

Aantal keer gelezen: 129 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19