Stel je vraag
0

chemie sterisch getal

asked 2019-06-25 07:21:25 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-25 10:39:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Heeft een molecule een planaire structuur wanneer zijn sterisch getal= 3 en hij geen vrije elektronenparen heeft of maakt het aantal vrije elektronenparen niet uit en is een molecule met sterisch getal 3 altijd planair? En wanneer is de bindingshoek gelijk aan 107° en wanneer aan 109,5°? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 10:38:36 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Sterisch getal gelijk aan 3 heeft altijd een planaire structuur.

Bij het sterisch getal 4 is de structuur een tetraeder.

De hoek is 109,5° wanneer er geen vrije elektronenparen zijn zoals bijv. bij methaan

Waneer er 1 of twee vrij elektronenparen zijn zoals bij ammoniak of water is de hoek tussen de H-atomen kleiner dan 109,5°. Hoe meer vrije elektronenparen hoe kleiner de hoek.

Is dat een antwoord op je vraag?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ja, bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-26 00:56:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 07:21:25 -0500

Aantal keer gelezen: 110 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19