Stel je vraag
0

chemie 10.2 vraag 5

asked 2019-06-25 08:10:30 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-25 10:35:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo Hoe kom je bij deze vraag aan antwoord D?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 16:58:32 -0500

Koen@REBUS gravatar image

De formule is blijkbaar (2^4) -1 = 15 isomeren.

Deze opgave is mijn inziens minder relevant daar ze al een heel aantal jaren geleden is gesteld. Ze dateert van 1997.

Probeer je te focussen op de 'Extra oefeningen' die je kan terugvinden in de Rebusbundel.

Succes

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-25 10:35:19 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Welk antwoord kom jij uit?

Post hierbij een foto van je werkwijze.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Het lukt niet om de foto te plaatsen.. mijn redenering was als volgt. Mijn chemie leerkracht leerde mij aan dat het aantal cis trans isomeren gelijk is aan 2^x met x het aantal dubbele bindingen. Ik zie 4 dubbele bindingen dus ik dacht 2^4 = 16 isomeren. Maar hoe kom je aan die min 1?

Anne-Sophie.Milants ( 2019-06-25 13:58:56 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 08:10:30 -0500

Aantal keer gelezen: 108 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19