Stel je vraag
0

chemie 9.04

asked 2016-06-10 05:18:19 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-24 16:08:58 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet hoe je hier aan antwoord B komt. Ik vind enkel deze..image description

edit retag flag offensive close merge delete

3 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 02:20:52 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Als alkyn: 2 isomeren; als dieen 5 isomeren (één van de onvertakte, niet-cyclische dienen is een stereoisomeer)

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-13 02:27:26 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Je hebt 2 mogelijkheden om een driedubbele binding te plaatsen (als alkyn); en 4 onvertakte mogelijkheden met 2 keer een dubbele binding tussen de 5 C's. Hiervan is er één een stereoisomeer. 2 + 4 + 1 = 7.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-13 01:52:54 -0500

Anne-Sophie gravatar image

image description Ik bekom er zo wel 7, maar niet met een stereoisomeer?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-10 05:18:19 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 13 '16