Stel je vraag
0

Chemie 6.2 vraag 7

asked 2019-06-25 08:37:22 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

updated 2019-06-25 10:33:57 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Moet je in hier De concentratie H2O mee rekenen in de vergelijking van de evenwichtsconstante?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ┬╗ oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 10:33:44 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wat denk je zelf en waarom wel of niet?

Tip: De concentraties van het 'Oplosmiddel' & 'Vaste stoffen' worden niet geschreven in de uitdrukking van de evenwichtsconstante.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 08:37:22 -0500

Aantal keer gelezen: 115 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19