Stel je vraag
0

Chemie reactie mengsels

asked 2019-06-25 10:36:21 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-25 10:41:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Wanneer we in een oefening de reactie krijgen van een mengsel met een andere stof, moeten we deze reactie dan steeds schrijven met afzonderlijke reactievergelijkingen? (van de stoffen waaruit het mengsel bestaat) Zo neen, wanneer moeten we dit wel doen? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 06:48:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-26 06:49:24 -0500

In deze opgave wordt LPG verbrand. Verbranding is een reactie met zuurstof. LPG bestaat uit een mengsel van propaan en butaan. Je verbrandt dus een mengsel van propaan en butaan. Dus je verbrandt èn de propaan, èn de butaan. Elk volgens hun reactie met zuurstof.

Algemeen: als je een mengsel laat reageren met reagens X ,dan ga je voor elk van de bestanddelen van het mengsel na hoe de reactie met reagens X verloopt.

Een gelijkaardige opgave vind je terug in de B-reeks: serie 4.4 opgave 8 pagina 20. Hier is het reagens X, het zoutzuur en het mengsel bestaat uit Magnesiumcarbonaat en Calciumcarbonaat.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-28 02:33:00 -0500 )edit
0

answered 2019-06-25 10:40:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Geef eens een voorbeeld zodoende dat ik je vraag goed begrijp.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Bijvoorbeeld zoals bij vraag 10 reeks A serie 4.4

Lize.VanderWilt ( 2019-06-26 02:00:45 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 10:36:21 -0500

Aantal keer gelezen: 136 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19