Stel je vraag
0

Milestone wiskunde - analyse vraag 6

asked 2019-06-25 13:43:45 -0500

Ellen.Hens gravatar image

Beste,

Ik zit vast bij het berekenen van de nulwaarde van de eerste afgeleide functie. image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 15:38:32 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Geen enkele macht van e is gelijk aan nul. Het nulpunt moet dus afkomstig zijn ven (-3x² + 3)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 13:43:45 -0500

Aantal keer gelezen: 170 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19