Stel je vraag
0

chemie 2017 juli vraag 14

asked 2019-06-25 15:32:00 -0500

Anne-Sophie.Milants gravatar image

updated 2019-06-25 16:03:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hallo Ik snap niet goed waarom stelling I bij deze vraag fout is? Ik dacht dat de massa wel degelijk toenam omdat er in deze oplossing de reductie plaatsvindt en er dus koper wordt afgezet. Alvast bedankt! image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-25 16:02:40 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Daar de standaard reductiepotentiaal van Cu2+ / Cu groter is dan deze van Pb2+ / Pb zal Cu2+ reduceren tot Cu (afgezet worden op het loden plaatje) en zal Pb oxideren tot Pb2+ en in oplossing gaan.

Het plaatje verliest dus Pb en er wordt Cu gevormd. Daar de molaire massa van Cu lager is dan deze van Pb zal de massa van het plaatje afnemen.

Dus enkel I is juist want er verdwijnen Cu2+ ionen uit de oplossing waardoor de blauwe kleur minder intens wordt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 15:32:00 -0500

Aantal keer gelezen: 168 keer

Laatst gewijzigd: Jun 25 '19