Stel je vraag
0

erfelijkheidsleer oef 42

asked 2019-06-25 18:36:27 -0500

Mirac.Ulgen gravatar image

het is autosomaal recessief dat weet ik maar hoe kom je aan dat het 33x kleiner is?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:20:42 -0500

Martine@REBUS gravatar image

omdat je de kans moet berekenen van 6 en 7 dat ze drager zijn en dat hun kind ziek is (1/36) ==> zie oef 29: 2/3 * 2/3 * 1/2 *1/2 * 1/4

vgl met als 7 een kind krijg met een niet bloedverwant (draagkans 1/100) = 1/100 * 2/3 * 1/2 * 1/4 = 1/1200

(2/3 * 1/2 voor de nicht EN 1/4 voor het kind)

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-25 18:36:27 -0500

Aantal keer gelezen: 59 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19