Stel je vraag
0

Chemie reeks A 4.1 vraag 2

asked 2019-06-26 00:59:04 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-26 07:06:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Hoe los ik deze vraag op? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:05:38 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je dient de zoutmoleculen te splitsen in ionen.

bv NaNO3 --> Na+ + NO3-

0,1 M geeft dus 0,1 M + 0,1 M = 0,2 M ionen.

Doe je hetzelfde voor de andere zouten rekening houdend met de coëfficiënten die bij het metaal staan en bij de zuurrest?

Succes !

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke bedankt!

Lize.VanderWilt ( 2019-06-28 02:32:41 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 00:59:04 -0500

Aantal keer gelezen: 142 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19