Stel je vraag
0

Chemie reeks A 6.2 vraag 7

asked 2019-06-26 02:05:21 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

Hoe los ik deze vraag op? Alvast bedankt.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 06:56:53 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je moet werken met onderstaand schema en aanvullen uitgaande van het gegeven. Werk jij de oplossing verder uit?

image description

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 02:05:21 -0500

Aantal keer gelezen: 99 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19