Stel je vraag
0

Juli 2015 Fysica Vraag 10

asked 2019-06-26 02:26:34 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

updated 2019-06-26 03:31:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Ik begrijp niet hoe je hier de grootte van de lorentzkracht kan berekenen met de elektrische veldsterkte en het magnetisch veld. Vind er geen formule voor maar is waarschijnlijk heel voor de hand liggend.

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 03:30:38 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

v= E/B dat is één van de formules die niet op het formularium staan en die je dus moet vanbuiten kennen!

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

Dankjewel!

Lucas.Wattecamps ( 2019-06-26 08:01:15 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 02:26:34 -0500

Aantal keer gelezen: 171 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19