Stel je vraag
0

chemie 9.21

asked 2016-06-10 06:59:34 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-24 16:03:31 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Ik heb deze uitgeschreven zodat ik het iets makkelijker zou zien, maar ik zie nog altijd niet waarom C het juiste antwoord is als het behandeld wordt met kaliumdichromaat en zwavelzuur?

image description

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 02:04:27 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Een keton kan worden gevormd uit een secundair alcohol. Je hebt een sec. alcohol wanneer het C-atoom met de OH-groep ernaast 2 C’s heeft. Ga voor elk van de figuren na waar je dus 2x een sec. alcohol hebt.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-10 06:59:34 -0500

Aantal keer gelezen: 74 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16