Stel je vraag
0

Chemie reeks 7.2 vraag 3

asked 2019-06-26 06:51:11 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-26 07:07:09 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Ik heb een klein vraagje i.v.m. vraag 3 van reeks 7.2: het juist antwoord is D, klopt mijn beredenering hier; pKz van HCN is groter omdat --> het evenwicht meer naar rechts ligt dan het evenwicht van HCLO2.

Hierbij is HCN zuurder dan HCLO2.

OF is dit niet correct? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 07:02:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je gooit twee begrippen door elkaar namelijk Kz en pKz.

1) als Kz groter is dan het zuur meer zuur omdat het evenwicht meer naar rechts ligt en er dus meer protonen worden vrijgezet.

2) pKz is het negatief logaritme van Kz of pKz = - log Kz en dat kan je voor oplossing D gewoon berekenen en dan kan je vaststellen dat dit voor HCN groter is dan voor HClO2.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Ahja inderdaad! Bedankt Koen!

Tinne.Wilms ( 2019-06-26 07:18:16 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 06:51:11 -0500

Aantal keer gelezen: 60 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19