Stel je vraag
0

Chemie reeks 7.2 vraag 6

asked 2019-06-26 07:48:55 -0500

Tinne.Wilms gravatar image

updated 2019-06-26 12:23:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Ik kom maar niet uit op het juiste antwoord: mijn werkwijze: we hebben hier te maken met een zuur; je wilt de pH van een 10/14M CH3COONa weten:

p(H) = 1/2x9,25 - 1/2 log (10/14) hierbij kom ik op 4,7 maar dit staat niet in de antwoorden... Ik merk wel op dat je hier te maken hebt met een pKb, maar is CH3COONa geen zuur?

Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 12:21:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-26 12:21:59 -0500

Natriumacetaat is een goed oplosbaar zout (zie informatieblad). Splitst dus in Na+ en het acetaat ion. Is het acetaat ion een base of een zuur? Lukt het dan?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Acetaat ion is een zuurrest, maar je krijgt de Kb dus moet je nog 14-10 doen wat komt op 4? Het lukt me nog niet.

Tinne.Wilms ( 2019-06-27 03:24:47 -0500 )edit

Een Zuurrest dwz de geconjugeerde base . Je moet dus de formule van de zwakke base gebruiken want Kb is < 1. Ok?

Koen@REBUS ( 2019-06-27 13:13:52 -0500 )edit

Het is gelukt! Bedankt ;-)

Tinne.Wilms ( 2019-06-29 04:59:10 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 07:48:55 -0500

Aantal keer gelezen: 103 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19