Stel je vraag
0

Fysica tandarts 2018 vraag 5

asked 2019-06-26 10:41:56 -0500

Lucas.Wattecamps gravatar image

Ik begrijp niet wat ze bedoelen met "kernreactie van een N kern met een alfa deeltje", bedoelen ze dan dat die fuseren of dat een alfa deeltje op N wordt afgevuurd?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-26 11:24:05 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Het alfa deeltje wordt op de N afgeschoten. Ze fuseren, maar dat blijkt niet stabiel en dan wordt er een proton uitgestoten.

Dus eerst de N met het alfa deeltje optellen. Vervolgens een proton aftrekken.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 10:41:56 -0500

Aantal keer gelezen: 98 keer

Laatst gewijzigd: Jun 26 '19