Stel je vraag
0

fysica 11.2.7

asked 2016-06-11 02:12:03 -0500

Anne-Sophie gravatar image

updated 2016-06-11 02:12:48 -0500

Ik heb deze vraag opgelost met 0.1 als h aan de linkerkant en 0.08 aan de rechterkant. Ik begrijp echter niet goed waarom je niet mag werken met 0..6 m aan de ene kant en 0.04 m aan de andere kant. Dat is dan toch ook vanaf dezelfde hoogte bekeken?image description(/upfiles/14656290891678528.jpg)

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 23:07:22 -0500

De reden waarom je met de 0.1 en 0.08 moet rekenen is dat je links en rechts dezelfde druk moet terugvinden. Dat is maar het geval als je in dezelfde vloeistof op dezelfde hoogte vergelijkt: $p_{hydro}=\rho_{vloeistof} g h$

edit flag offensive delete link more
0

answered 2016-06-11 03:28:03 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Op de hoogte waar jij het lijntje getekend hebt staat er aan de ene kant water, aan de andere kant olie. Je gaat terug tot het niveau waarop je aan beide kanten water hebt, dus 4 cm lager, aan het stippellijntje. Dan staat er daar boven aan de ene kant 10 cm olie, aan de andere kant 8 cm water. En deze wegen evenveel, anders zou er geen evenwicht zijn. Nu kan je het ene tegenover het andere afwegen.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-11 02:12:03 -0500

Aantal keer gelezen: 88 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16