Stel je vraag
0

chemie 5.0.6

asked 2016-06-11 02:14:14 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-24 16:03:04 -0500

Koen@REBUS gravatar image

image description

Moet je in deze oefening het oxidatiegetal van Pb^2+ bekijken of van PbO2 ? En is het oxidatiegetal van PB van Pb304, + IV ? ik dacht dat zuurstof altijd -2 had, maar als zuurstof -2 is kom ik niet uit op de lading van Pb3. Ook kom ik uit dat er 0 elektronen worden afgegeven bij oxidatie..

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 02:25:47 -0500

Johan@REBUS gravatar image

Zie 'Chemie oefening 5.06 dd 27 mei 2016'. Klikken op de tag 'chemie' geeft je alle vraagstellingen voor chemie.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-11 02:14:14 -0500

Aantal keer gelezen: 161 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16