Stel je vraag
0

Chemie - Opgave 6.1.4 (reeks A)

asked 2019-06-26 15:26:40 -0500

Thomas.Ponnet gravatar image

updated 2019-06-28 15:05:48 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij deze vraag wrm zou niet kunnen?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Formuleer je vraag eens correct. Dit begrijp ik niet.

Koen@REBUS ( 2019-06-27 15:08:26 -0500 )edit

Oei sorry, mijn vraag was wrm b niet zou kunnen bij vraag 6.1.4 reeks a chemie

Thomas.Ponnet ( 2019-06-28 10:46:48 -0500 )edit

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 15:04:39 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Nu begrijpen we elkaar helemaal.

Indien het een aflopende reactie was zou er per mol NO 1,25 O2 worden gevormd. Hier betreft het een evenwichtsreactie en zal de hoeveelheid gevormde O2 bepaald worden door de waarde van de evenwichtsconstante. Maar het zal zeker minder dan 1,25 mol zijn.

OK?

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Oke dankuwel

Thomas.Ponnet ( 2019-06-29 05:00:26 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-26 15:26:40 -0500

Aantal keer gelezen: 57 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19