Stel je vraag
0

Optica brandpunt grafisch bepalen

asked 2019-06-27 02:16:25 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Op het simulatie examen hadden wij een oefening waarbij we het brandpunten moesten bepalen en dit kon grafisch. Maar moet je de vakjes beginnen te tellen van het 'middelpunt' van de lens of vanaf het moment dat de lens bol is (dus aan de 'buitenkant' van de lens waar de lensomlijningen snijden met de x-as)? Alvast bedankt!

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 05:01:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je moet de vakjes tellen vanaf het middelpunt van de lens.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

dankuwel !

Alexi.DePreter ( 2019-06-27 05:19:36 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 02:16:25 -0500

Aantal keer gelezen: 82 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19