Stel je vraag
0

optellen van vermogen voor een schakeling

asked 2019-06-27 05:32:57 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Bij milestone 3 vraag 5 had ik de 3 vermogens van de lampen opgeteld en dan P(tot) = U/I en hieruit I(totaal) berekend en dan zo verder uitgewerkt naar R1, R2 en R3 en ik kwam exact op de gegeven weerstandwaarden uit. Maar mag je de verschillende vermogens (1 in serie en 2 in parallel) van de kring bij elkaar optellen? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 06:11:58 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Je mag de vermogens altijd bij elkaar optellen. Let alleen op dat er niet noodzakelijk dezelfde stroom door de weerstanden gaat, tenzij ze allemaal in serie staan.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

1

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-27 08:33:57 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 05:32:57 -0500

Aantal keer gelezen: 297 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19