Stel je vraag
0

fotosysteem II en I: energie

asked 2019-06-27 08:35:48 -0500

Alexi.DePreter gravatar image

Leveren fotosysteem II en fotosysteem II evenveel energie op? Of levert fotosysteem II meer energie op?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 03:21:05 -0500

Martine@REBUS gravatar image

Deze 2 systemen werken heel nauw samen.

https://www.google.com/url?sa=i&sourc...

In deze figuur zie je de energie die uit beide komt.

Dit is wel al teveel detail voor het toelatingsexamen.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

oke dankuwel!

Alexi.DePreter ( 2019-06-28 12:32:43 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
2 followers

Statistieken

Datum: 2019-06-27 08:35:48 -0500

Aantal keer gelezen: 65 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19