Stel je vraag
0

Wiskunde tandarts 2018 vraag 4

asked 2019-06-27 09:29:54 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-28 16:20:34 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Deze oefening blijft niet uitkomen bij mij. Ik heb de vgl van de tweede cirkel denk ik fout. Wat moet de juiste vgl zijn?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-27 10:17:56 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Heb je het middelpunt juist? Je moet niet de hele vergelijking uitwerken.

C:\fakepath\wiskunde 2018 tandarts vraag 4.JPG

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-27 09:29:54 -0500

Aantal keer gelezen: 152 keer

Laatst gewijzigd: Jun 27 '19