Stel je vraag
1

fysica 6.2.2

asked 2016-06-11 04:33:06 -0500

Kaat.Mortelmans gravatar image

Bij de oefening over magnetisme moet je de Laplace kracht berekenen. De stroom en het magnetisch veld is gegeven, maar de lengte van de draad niet en ik denk dat het iets te maken heeft met de hoek die gegeven is, maar ik geraak er niet uit hoe je van die hoek een lengte kan maken. Weet iemand hoe je dat doet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 09:19:08 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Lengte vermenigvuldigen met cosinus(hoek)

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Maar de lengte is niet gegeven. Hoe kan je dan de kracht berekenen?

Kaat.Mortelmans ( 2016-06-12 03:49:14 -0500 )edit

eigenlijk kan je alleen de kracht per meter draad berekenen.

Myriam@REBUS ( 2016-06-12 07:12:33 -0500 )edit

oke, dankjewel!

Kaat.Mortelmans ( 2016-06-13 04:35:54 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Statistieken

Datum: 2016-06-11 04:33:06 -0500

Aantal keer gelezen: 181 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16