Stel je vraag
0

Fysica 9.1.3

asked 2019-06-28 01:39:20 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

updated 2019-06-28 01:46:40 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Bij deze vraag loop ik wat vast. Ik dacht dat we hier iets met de rechterhandregel moesten doen, maar dan nog kom ik er precies niet uit, zou iemand deze oefening kunnen uitleggen?

edit retag flag offensive close merge delete

2 answers

Sort by » oldest newest most voted
1

answered 2019-06-28 01:46:17 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Gamma straling is niet geladen en buigt niet af. Dus dat is de baan rechtdoor.

Alfa straling is positief geladen en buigt af als een positief deeltje (rechterhandregel)

Beta straling is negatief geladen en buigt af als een negatief deeltje.

Voor de alfa straling heb je twee ladingen, maar een grote massa dus de afbuiging is minder groot dan voor de beta straling waar je maar één lading hebt, maar de massa is veel kleiner. a=F/m en dat maakt dat de afbuiging van de beta straling het grootst is.

edit flag offensive delete link more
0

answered 2019-06-28 03:56:38 -0500

Pieter.Stoffels gravatar image

Oké, bedankt voor de uitleg!

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 01:39:20 -0500

Aantal keer gelezen: 141 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19