Stel je vraag
0

Chemie sterisch getal

asked 2019-06-28 03:20:39 -0500

Kathleen gravatar image

updated 2019-06-28 14:31:18 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Bij een SG = 2 en een SG = 3 heb je altijd vlakke structuren, maar als je een SG = 4 met 2 vrije elektronenparen dan krijg je een geknikte structuur. Ligt deze geknikte structuur dan ook in één vlak of niet?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 14:31:00 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Zoals bijvoorbeeld bij water ligt het centrale atoom zuurstof met de twee zuurstofatomen in hetzelfde vlak. Wanneer je de gehele ruimtelijke structuur bekijkt samen met de vrije elektronenparen dan bekom je een tetraëder.

Doch dit is wat theorie en je dient je best te focussen op de oefeningen en de leerstof die daarin behandeld wordt. Gebruik je tijd best om de extra oefeningen te maken uit de Rebus Bundel.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 03:20:39 -0500

Aantal keer gelezen: 147 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19