Wiskunde 2017 juli vraag 5

asked 2019-06-28 03:44:58 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

Beste,

Ik heb denk ik m berekend, m=2? Hoe kom ik dan tot de uiteindelijke rest? Alvast bedankt

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

Je vult je gevonden m waarde in in één van je gevonden resten waar tot nu toe nog m als onbekende in stond

Kathleen ( 2019-06-28 04:33:25 -0500 )edit
1

Ik denk eigenlijk wel dat je m gelijk moet zijn aan -4 om nadien -12 (antwoord B) te bekomen

Kathleen ( 2019-06-28 04:35:29 -0500 )edit