Stel je vraag
0

chemie 7.17

asked 2016-06-11 09:06:49 -0500

Eline gravatar image

updated 2016-06-24 16:09:43 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Als het volume verdubbelt, dan verschuift het evenwicht naar de kant van het meeste aantal deeltjes, maar er zijn evenveel deeltjes aan beide kanten, dus hier is het evenwicht onveranderd, maar stel dat de deeltjes niet evenveel waren, zou het evenwicht dan ook automatisch gebleven zijn door de constante temperatuur?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2016-06-11 10:35:39 -0500

Johan@REBUS gravatar image

De temperatuur is een constante; dus, de evenwichtsconstante blijft dezelfde. Een volumeverdubbeling resulteert in een drukverlaging. De drukverlaging bevordert de reactie in de richting van het grootst aantal deeltjes.

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2016-06-11 09:06:49 -0500

Aantal keer gelezen: 66 keer

Laatst gewijzigd: Jun 11 '16