Wiskunde juli 2017 vraag 14

asked 2019-06-28 04:45:34 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-28 16:18:33 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Beste, Bij deze vraag heb ik de verdeling uitgetekend. Ik bereken dan de kans dat minstens 1 van de 2 aan de voorwaarde voldoet= 1- de kans dat beide er niet aan doen, dacht ik. Dus 1-0,84 is 0,16 dus 16%? Dit blijkt fout te zijn. Kan iemand mij verbeteren?

edit retag flag offensive close merge delete

Bespreking:

1

Je moet 1-(0,84)² doen omdat het over 2 personen gaat die beiden er niet aan voldoen. Dit is vergelijkbaar met de oefening in de cursus bij de kans op de geboorte van hoogstens 4 jongens of minstens 1 meisje.

Kathleen ( 2019-06-28 04:53:31 -0500 )edit

Goed Kathleen, je mag dit zeker ook als antwoord publiceren.

Myriam@REBUS ( 2019-06-28 07:15:10 -0500 )edit