Stel je vraag
0

Chemie juli 2017 vraag 9

asked 2019-06-28 06:25:30 -0500

Thomas.Nauwelaerts gravatar image

updated 2019-06-28 14:51:03 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Beste,

Bij deze vraag kwam ik na mijn RV te bepalen uit op 2 en 3 dus het foute antwoord C. Kan iemand zeggen wat de juiste RV is en hoe ik hier geraak?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by ยป oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 14:48:17 -0500

Koen@REBUS gravatar image

Je zult je reactie moeten schrijven en dan het stappenplan uitwerken van redox.

Al2O3 + 2H2O ---> 2Al + O2

Bepaal de oxidatiegetallen en werk verder uit door het opstellen van de electronenbalans en deze in evenwicht te brengen.

Zal dat lukken?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 06:25:30 -0500

Aantal keer gelezen: 123 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19