Stel je vraag
0

Chemie extra reeks 8 vraag 9

asked 2019-06-28 08:56:08 -0500

Morgane.VandenBossche gravatar image

Bij de extra oefeningen van reeks 8, vraag 2015 J: de hoogste E-0 waarde = de grootste oxidator. Oxidator ondergaat de reductie en de reductie vindt bij de elektrolyse plaats aan de kathode. Hoe kunnen Br^2 of Cl^2 (hoogste E-0 waarde) dan ooit aan de anode staan?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 14:42:22 -0500

Koen@REBUS gravatar image

updated 2019-06-28 14:42:52 -0500

Het betreft hier een electrolyse en dezelfde redenering kan gevolgd worden zoals de opgave van het simulatieexamen.

De KRAO regel geldt en dat wilt zeggen dat aan de kathode een reductie optreedt en aan de anode een oxidatie.

Reductie

De halfreactie met de grootste reductiepotentiaal zal plaatsvinden en dat is de omzetting van Sn2+ naar Sn. Br2 en Cl2 zijn niet aanwezig in de oplossing en kunnen dus niet gereduceerd worden. Dus aan de kathode wordt er Sn gevormd. Oplossing A of oplossing C blijven over.

Oxidatie

Voor de oxidatie moeten we de koppels omkeren en er is geen Sn of Ni aanwezig aan de anode die kan oxideren. Dus zal Cl- of Br- oxideren tot Cl2 of Br2. De waarde voor Br is - 1,077 V en dus het grootst. Dus oplossing A is de correcte oplossing.

edit flag offensive delete link more

Bespreking:

Dus bij elektrolyse moet je kijken naar je kleinste E0 waarden?

Morgane.VandenBossche ( 2019-06-29 11:44:02 -0500 )edit

Bij de reductie moet je kijken naar je grootste E° waarde. Dit geldt voor zowel electrolyse als de galvanische cel. Voor de oxidatie moeten we de koppels omkeren en keert het teken ook om, hier nemen we deze dan ook met de grootste waarde. OK?

Koen@REBUS ( 2019-06-29 14:41:00 -0500 )edit

Moet je Ni, Sn, Br2 en Cl2 niet meerekenen omdat het een oplossing is en dus enkel ionen bevat?

Kathleen ( 2019-06-29 15:14:22 -0500 )edit

Correct. Dit geldt enkel omdat het twee inerte grafietelectroden zijn. Indien één van de elektrodes uit Pb of Ni bestond had deze oxidatie eventueel wel gekund.

Koen@REBUS ( 2019-06-29 15:49:26 -0500 )edit

Ik snap nog steeds niet waarom het niet antwoord D is... daar gebruik je toch de halfreactie met de grootste E0 en die met de kleinste E0?

Morgane.VandenBossche ( 2019-06-30 13:09:25 -0500 )edit

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 08:56:08 -0500

Aantal keer gelezen: 182 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19