Stel je vraag
0

Fysica vraag 10.1.5

asked 2019-06-28 09:18:42 -0500

Lize.VanderWilt gravatar image

updated 2019-06-28 09:20:15 -0500

Klopt het dat bij deze oefening de maximale energie gelijk is aan 0,5 J aangezien de amplitude gelijk is aan 0,01 en k= 100 N/m?

edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 10:54:27 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Neen, dat is niet juist. Berekening van de potentiële energie op het laagste punt: de uitrekking is 0.2 m en de energie is dan k (delta l)²/2 = 2 joule. Er is op het laagste punt geen kinetische energie, want dat is waar de trilling 'omkeert'.

Kan je nu ook de potentiële en kinetische energie in het midden of op het hoogste punt berekenen?

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 09:18:42 -0500

Aantal keer gelezen: 71 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19