Stel je vraag
0

Wiskunde algebra 1.9.4

asked 2019-06-28 13:16:28 -0500

Haider.Sheroz gravatar image

Waaraan is (A+B)^2 gelijk? $$

Ik heb hier A en B bij elkaar opgeteld en vervolgens tot de tweede gedaan, maar ik kom nl. een verschillend antwoord uit als C.

MATRIX A 1 -1 MATRIX B 1 1

     2 -1    4   -1
edit retag flag offensive close merge delete

1 answer

Sort by » oldest newest most voted
0

answered 2019-06-28 13:45:20 -0500

Myriam@REBUS gravatar image

Nog eens proberen want ik heb het deze morgen nog opgelost. Het is wel degelijk A² + B²

edit flag offensive delete link more

Geef een antwoord

Geef een antwoord

[verberg preview]
Eureka

Question Tools

Follow
1 follower

Statistieken

Datum: 2019-06-28 13:16:28 -0500

Aantal keer gelezen: 87 keer

Laatst gewijzigd: Jun 28 '19